ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പണം ചേർക്കേണ്ടത്? / എന്റെ അക്കൗണ്ട് ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?

"നിങ്ങൾക്ക് പണം ചേർക്കാം (ടോപ്പ്-അപ്പ്):
1- ആപ്പ് വഴി
2- നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഏജന്റിനെ സന്ദർശിക്കുന്നതിലൂടെ

ആപ്പ് വഴി പണം ചേർക്കാൻ (ടോപ്പ്-അപ്പ്),
ആപ്പിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക
പ്രധാന മെനുവിൽ നിന്ന്, 
1) ""പണം ചേർക്കുക" തിരഞ്ഞെടുക്കുക, 
2) തുക നൽകുക (പരമാവധി ഇടപാട് തുക പ്രതിമാസം SAR 20,000/- ആണ്), 
3) രീതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക, 
4) "" കാർഡ് വഴി" ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ( സൗദി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത മഡ ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ),
 5) കാർഡ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുക: കാർഡിലെ പേര്, കാർഡ് നമ്പർ, കാലഹരണപ്പെടുന്ന തീയതി, CVV നമ്പർ, 
6) ""എന്റർ" ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് SMS വഴി ഒരു OTP ലഭിക്കും
ലഭിച്ച OTP നൽകുക
നിങ്ങളുടെ വാലറ്റിൽ പണം ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്ന സ്ഥിരീകരണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും"