ആപ്പിൽ പണം ചേർക്കാൻ എനിക്ക് സാലറി കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ?

ഓൺലൈൻ ഇടപാടിനായി പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള ചില സാലറി കാർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സ്ഥിരീകരണത്തിനായി നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ദാതാവിനെ / ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ബാങ്കിനെ ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശോധിക്കുക
സൂചന: നിങ്ങളുടെ കാർഡിന് പിന്നിൽ ഒരു CVV നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായതാകാം