എനിക്ക് എങ്ങനെ പണം അയയ്ക്കാൻ കഴിയും?

"ആപ്പിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക
അടുത്തതായി, പ്രധാന മെനുവിൽ നിന്ന്, ""പണം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക"" തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
പണം അയയ്ക്കാൻ റിസീവർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക
""കറൻസി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക"" തിരഞ്ഞെടുക്കുക
തുക നൽകുക (പരമാവധി ഇടപാട് തുക പ്രതിമാസം SAR 10,000/ SAR 20,000 ആണ്)
വിനിമയ നിരക്കും ഫീസും കാണുക
""പണമടയ്ക്കലിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം"" തിരഞ്ഞെടുക്കുക
""കൈമാറ്റം സ്ഥിരീകരിക്കുക"" എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് SMS വഴി ഒറ്റത്തവണ പാസ്‌വേഡ് (OTP) ലഭിക്കും
ആപ്പിൽ OTP നൽകുക
ട്രാൻസ്ഫർ റഫറൻസ് നമ്പർ. കൈമാറ്റം പൂർത്തിയായതായി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരീകരണം ലഭിക്കും"