പണം അയയ്ക്കാനുള്ള (മണി ട്രാൻസ്ഫർ/മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പണമയയ്ക്കൽ) ചെലവ് എത്രയാണ്? ട്രാൻസ്ഫർ നിരക്കുകൾ എത്രയാണ്?

നിങ്ങളുടെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര മണി ട്രാൻസ്ഫർ സൗജന്യമാണ്
രാജ്യം പ്രകാരം നിരക്കുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു
SAR 14(TBC) മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു
ആപ്പിന്റെ ഓഫർ വിഭാഗത്തിലോ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിലോ: www.friendipay.sa ഞങ്ങളുടെ YouTube ചാനലിലോ ഞങ്ങളുടെ Facebook പേജിലോ ഏറ്റവും പുതിയ ഓഫറുകൾക്കായി പരിശോധിക്കുക